Salgsvilkår

1. Kjøpekontrakt 
Kjøper har ved sin underskrift på kjøpekontrakten bekreftet å ha gjort seg kjent med og godtatt nedenfor nevnte vilkår.

Dersom bilen hovedsakelig skal brukes eller hovedsakelig blir brukt i kjøpers næringsvirksomhet, er kjøpet ikke et forbrukerkjøp. I mangel av annen avtale kommer i så fall de særskilte vilkår for næringskjøp i pkt. 11 – 17 automatisk til anvendelse. For forbrukskjøp kommer de særskilte vilkår for forbrukskjøp i pkt. 5 – 10 til anvendelse. Den av partene som påberoper seg avtaler utenom den skriftlige kontrakt, har bevisbyrden for dette.

Så sant annet ikke følger av kjøpekontrakten selges bilen fri for heftelser. Brukte biler selges som den er.

2. Registrering og årsavgift
Selger gis fullmakt til å registrere bilen. Tollvesenet fakturerer kjøper direkte for årsavgift.

3. Pris
Dersom det før levering eller før utløpet av avtalt leveringstid finner sted endringer i toll og avgiftssatser som får innflytelse på selgers innkjøpspris, skal kjøpesummen endres tilsvarende. Det samme gjelder dersom prisen for den solgte bil i samme tidsrom endres fra fabrikk/leverandør eller det finner sted endring i valutakurs som får innflytelse på selgers innkjøpspris. Omfatter den avtalte pris offentlige avgifter som påløper ved registrering av bilen (bl.a. engangsavgift eller omregistreringsavgift) og slike avgifter endres mellom kontraktsinngåelsen og registreringstidspunktet, skal kjøpesummen endres tilsvarende. Merverdiavgift påløper med den til enhver tid gjeldende avgiftssats.

4. Kredittkjøp
Er kjøper innvilget kreditt for hele eller deler av kjøpesummen har selger salgspant i bilen med tilhørende utstyr/tilbehør inntil kredittkjøpsprisen er betalt. Kjøper plikter å medvirke til, samt dekke kostnadene med, tinglysning av salgspantet. Kredittkjøpskontrakt for motorkjøretøy samt betalingsdokumenter, skal senest ved bilens levering være undertegnet av kjøper.

Kjøper betaler kredittkjøpskostnader, herunder for kredittrisiko eventuelt dekket ved forsikring, forsikring av tredjemanns interesser, fullstendig vognskadeforsikring samt trafikkforsikring.

Endres markedsrenten i tiden mellom kjøpekontraktens underskift og utstedelse av kredittkjøpskontrakten og dette forhold får innvirkning på kjøpers kredittkostnader, skal disse endres tilsvarende.