Garantivilkår

For biler solgt av Trøndelag Bil AS («selskapet»). Garantien gjelder i inntil 5 år fra første registreringsdato i utland/Norge eller inntil 100 000 km.

1. Hvem garantien gjelder for
Garantien gjelder ved forbrukerkjøp. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Garantien gjelder for den bil og det utstyr som omfattes av kjøpekontrakten, med unntak av de tilfeller hvor det gjelder særskilt garanti på ekstrautstyr.
Garantien opphører ved salg til eller videresalg av annen profesjonell part/ part som handler med biler

2. Garantiens omfang
Garantien gjelder i inntil 5 år fra bilens første registreringsdato i utlandet eller i Norge, evt. til et angitt tidspunkt i kjøpekontrakten. Garantien er likevel alltid, uavhengig av bilens alder, begrenset oppad til 100 000 km total kjørelengde.
Garantien gjelder mangler ved elektrisk anlegg, styring, motor, girkasse, bakaksel, kardang og drivstoffsystem.

Garantien gjelder ikke
• Slitasjedeler som bremser, clutch, understell, slitedeler styring, fjernkontroll til nøkler, fjernkontroll til tilleggsvarmer, batteri og lignende som avdekkes ved vanlig service.
• Glass, steinsprut (inkl. varmetråder) eller gummipakning.
• Sprekk, krakelering eller dugg i lykter.
• Forhold som er dekningsberettiget under kjøpers forsikring mot maskinskade (skade på motor, gir og drivverk), eller som var dekningsberettiget på det tidspunkt det ble eller burde blitt oppdaget av kjøper.
• Selskapet er ikke ansvarlig for / garantien dekker ikke feil som skyldes:
• At bilfabrikantens beskrivelse av drift, bruk og vedlikehold ikke er fulgt.
• At bilen ikke er vedlikeholdt i samsvar med serviceintervallindikeringen/serviceheftet, bla oljeskift og service utført til rett tid / kjøredistanse.
• At reparasjon eller montering av deler ikke er utført i henhold til fabrikkens retningslinjer.
• At det er benyttet reservedeler som ikke tilfredsstiller fabrikkens krav eller spesifikasjoner.
• At bilen er reparert eller vedlikeholdt ufagmessig av forbrukeren eller tredjemann.
• Ettermonterte komponenter i og på bilen, eller mangler ved bilen som skyldes slik montering.
• At bilen er ombygd eller modifisert, herunder endring av ytelse, som trimming eller chiptuning. Slike enderinger fører til bortfall av garantien uavhengig av tidspunktet for endring/modifisering, og uavhengig av hvem som har utført endringen/modifiseringen.
• At bilen er vanskjøttet.
• At bilen har vært utsatt for trafikkulykke eller annen ytre påvirkning.
• At bilen har vært benyttet til banekjøring og/eller på annen måte har blitt overbelastet.
• At forbrukeren ikke har meldt fra om mangel uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid.
At forbrukeren ikke har gjort det mulig for Selskapet å foreta omgående utbedring av mangelen. Forbrukeren taper sin rett til å kreve utbedring, erstatning, prisavslag eller heving m.m., dersom Selskapet ikke gis omgående tilgang til bilen etter at det er gitt melding om mangel ved bilen.
• Selskapet er ikke ansvarlig for kjøring, tauings/ transportomkostninger eller tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med garantikravet.

3. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved bilen må forbrukeren innen rimelig tid, normalt innen 2 måneder, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Selskapet melding om at han vil påberope seg mangelen.

For det tilfelle at bilen fremdeles har nybilgaranti fra fabrikk, står forbrukeren fritt til å fremme garantisak eller reklamasjon ovenfor enhver autorisert forhandler av det aktuelle bilmerke. Ved utløpet av nybil-garantitiden (i de tilfeller det fremdeles er nybilgaranti på bilen) er forbrukeren forpliktet til å utføre en garantiutløpstest. Slik test skal gjennomføres av et merkeverksted.

Dersom Selskapets verksted benyttes til garantiutløpstest av nybilgaranti (fabrikkgaranti), utføres testen vederlagsfritt.

4. Utbedring under garanti
Selskapet har rett til å utføre avhjelp, og bestemmer hvordan retting av mangelen skal utføres

i garantiperioden. Retting skal utføres innen rimelig tid etter at reklamasjonen er mottatt av Selskapet. Hva som er å anse som rimelig tid, avgjør Selskapet med bakgrunn i mangelens art og omfang. Det vil blant annet bli lagt vekt på vanskeligheter med å avdekke mangelen, kjøperens behov for bilen, og om det er tilbudt lånebil i utbedringsperioden.

Mangler som er av mindre betydning for bruken av bilen vil, etter avtale med forbrukeren, fortrinnsvis bli utbedret ifm en ordinær service. Utbedring som dekkes av garantien utføres uten kostnad og vesentlig ulempe for forbrukeren. Selskapet kan gi anvisning på at utbedring av en mangel skal forestås av et særskilt angitt verksted.

5. Forholdet til alminnelig forbrukerkjøpslovgiving
Garantien gjelder i tillegg til de rettigheter kjøperen har etter Forbrukerkjøpsloven, og begrenser således ikke forbrukerens øvrige rettigheter.

6. Opphør av garanti før avtalt tid/km i kjøpekontrakt
Dersom bilen blir solgt til tredjemann ved hjelp av mellommann eller medhjelper (f.eks. bilforhandler, bilmegler, kommisjonsmeglere, andre profesjonelle o.l.), opphører garantien. Dette gjelder uavhengig om bilen først blir solgt til mellommann eller medhjelper, dersom formålet er å omsette den til tredjemann.

7. Tvist
Dersom det oppstår tvist som følge av tolkning og håndtering av garantien, skal partene forsøke å komme frem til minnelig løsning. Partene plikter, med 14 dagers varsel, å delta i forhandlinger dersom en part krever det. For det tilfelle at det ikke oppnås enighet, står forbrukeren fritt til å henvende seg til Forbrukerkontor (Forbrukerrådet), bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget eller prøve saken for de alminnelige domstoler.

RETNINGSLINJER FOR UNORMAL SLITASJE

Veiledning for tilbakelevering av leasingbiler
På samme måte som når du eier en bil selv så vil skader og unormal slitasje påvirke bilens utseende, funksjon og annenhåndsverdi. Når bilen skal tilbakeleveres til forhandleren etter utløp av leieperioden vil dere sammen ta en gjennomgang av bilen.
Har du behandlet bilen normalt vil du ikke få noen tilleggsbelastning. Du står imidlertid ansvarlig for eventuelle overkjørte kilometer. Utover dette vil forhandler kunne belaste for skader og unormal slitasje på bilen, samt eventuelt manglende utført service.

Det er ikke lov til å gjøre fysiske/tekniske endringer av kjøretøyet utover kjøretøyets spesifikasjoner uten leverandørens og leasingselskapets skriftlige tillatelse i leieperioden.

Denne brosjyren tar for seg hvilke retningslinjer vi har lagt til grunn for hva som skal regnes som unormal slitasje. Brosjyren omfatter ikke vanlige kollisjonsskader og større bulker siden det sjelden er tvil om dette.

TAKST

Ved tilbakelevering av bilen tar du og forhandler en gjennomgang av bilen sammen. Eventuelle mangler og/eller kostnader for utbedring av unormal slitasje/skader vil du måtte betale for. Ved eventuelle uoverensstemmelser kan du forlange at bilen vurderes av en nøytral takstmann, for eksempel NAF.

Før eventuell fremstilling hos nøytral takstmann kan finne sted, må du og forhandler ha blitt enige om hvilke forhold takstmann skal vurdere, og sammen ha kvittert ut dette.

Kostnaden for fremstilling hos nøytral takstmann dekkes av leietaker, og taksten gjøres uansett gjeldende for avviklingen av leieforholdet.